Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden Nederland ICT van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840 en worden op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.